ارسال کلمات کلیدی وب سایت

دقت داشته باشید تکمیل این فرم مخصوص مشتریان مجموعه آرمان وب میباشد.

 

  • لطفا هر یک از کلمات کلیدی را به ترتیب اولویت در هر باکس وارد نمایید. کلمات اول از میزان اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
  • محدودیت برای ارسال کلمات کلیدی 40 مورد است اما دقت داشته باشید که گوگل به ده مورد اول توجه نشان میدهد.
  • کلمات را به صورت دو بخشی و یا سه بخشی ارسال نمایید. به عنوان مثال اگر فردی قصد  دارد سایت خود را در زمینه فروش کامپیوتر و لپ تاپ بهینه سازی نماید قطعا کلمه دو بخشی "فروش کامپیوتر" از کلمه تک بخشی "کامپیوتر" و یا "فروش" مناسب تر است. معمولا کلمات تک بخشی بسیار عمومی هستند حال آنکه کلمات دو یا سه بخشی مفهوم دقیق تری دارند.
  • در قسمت Description و یا توضیح یک جمله معنی دار نهایتا در یک سطر وارد نمایید. این جمله بایستی معنی دار و در عین حال کوتاه باشد. (نهایتا بیست کلمه)

لطفا فرم زیر را با توجه به موارد ذکر شده بالا با دقت تکمیل و ارسال نمایید:

فرم ارسال کلمات کلیدی سایت
آدرس وب سایت(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
آدرس ایمیل(*)
ورودی غیرمعتبر
تکرار آدرس ایمیل(*)
ورودی غیرمعتبر
کلمه کلیدی شماره یک(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
کلمه کلیدی شماره دو(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
کلمه کلیدی شماره سه(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
کلمه کلیدی شماره چهار(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
کلمه کلیدی شماره پنج(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
کلمه کلیدی شماره شش(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
کلمه کلیدی شماره هفت(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
کلمه کلیدی شماره هشت(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
کلمه کلیدی شماره نه(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
کلمه کلیدی شماره ده(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
سایر کلمات کلیدی - هر کلمه در یک سطر
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
متن Description مورد نظر برای گوگل - این متن بایستی نهایتا یک سطر و حاوی مفهوم و معنی باشد
جمله توضیح متنی Description(*)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
لطفا کد امنیتی را تکرار نمایید(*) لطفا کد امنیتی را تکرار نمایید
کاراکتر ورودی غیر مجاز است